خانه2018-02-13T22:47:23+00:00

آخرین نسخه

I-SHAH-1

>ادریس شاه زنده گی خود را در جمع آوری، انتخاب و ترجمه ی آثار اصلی ادبیات کلاسیک شرق، تطابق آن با نیاز های غرب و انتشار آنها در جامعه غرب اختصاص داده بود.
این فعالیت های توسط بعضی ها فلسفه عملی و توسط بعضی دیگر قالب درست اندیشی یاد شده است که نشان دهنده افکار صوفی ها در قرن های متفاوت به هدف توسعه تواناییهای انسان به حد کمال آن میباشد.
تاکید آنها بالای خواص چون قضاوت درست، روشن فکری و خوش طبعی برای مقابله با عقاید تعصب آمیز مذهبی میباشد.
به این ترتیب این افکار ممکن است به عنوان وسیله ی برای مبارزه با تعصب و افراط گرایی که در جهان امروزی به مشاهده رسیده است استفاده شود.
بنیاد ادریس شاه بخاطر اینکه این آثار به دسترس عموم در شرق و غرب قرار بگیرد ایجاد گردیده است.

Get Involved

The generous donations we have received to date have made it possible for us to send 32,000 books to Afghanistan

We would like to invite you to participate in whatever way you can. Learn how you can help out.
Get Involved