کتاب کتاب‌

 کتاب کتاب‌ها بیش از هفتصد سال است که برای تعلیم استفاده می‌شود و یکی از جذاب‌ترین و شگفت‌آمیز کتاب‌هایی است که از شرق برآمده است. مساله مرکزی کتاب ساده است: «آنگاه که فرق ظرف و مظروف را دریافتی به معرفت رسیده‌ای.» سی و پنج سال پیش زمانی که این کتاب برای نخستین بار منتشر شد، ناشران می‌پرسیدند چطور ممکن است منتقدان و دانشوران و مردم برای چنین کتابی پول بدهند و آن را بخرند؟ کتاب کتاب‌ها اکنون برای هفتمین بار منتشر می‌شود، در دانشگاه‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و همگان آن را برای سادگی درخشانش تحسین می‌کنند.
Available in the following formats:
Read it for Free