The Book of the Book

این کتاب یکی ازقانع کننده ترین و مبهوت کننده ترین نوشته هایی است که تاکنون در شرق پدیدار گشته است.
گفتار اصلی کتاب جمله ای ساده است: هروقت فرق بین ظرف ومحتوا را فهمیدی آنوقت دارای دانش خواهی شد.
Available in the following formats:
Read it for Free