Our Books

The Way of the Sufi (طریقت صوفیان)

طریقت صوفیان مقطعی بی نظیر از مواد آموزشی از مکاتب متصوفه٬ تعالیم و نوشته های کلاسیک آنها تقدیم میکند که بینش ابتدایی از تفکر تصوف را ارائه میدارد. نویسنده درابتدا با مواردی بیرونی از زوایای آموزشی برای آشنا کردن دانش آموز تازه کاربه موضوع تصوف آغاز می نماید. او بر نگرش مختلف به تصوف و شواهدی از جذب آنها در تفکر دوره میانه و عصر حاضردر فرهنگ ها و ادیان توجه دارد
Available in the following formats: