Our Books

Wisdom of the Idiots

در کتاب «معرفت ابلهان»، اثر ادریس شاه، ابلهان همان صوفیان اند. وصف آنان به این تعبیر از آنجاست که معرفت صوفیان به سطحی می‌رسد که آن را برای افراد عادی یا دانش‌پژوهان آکادمیک نادسترس می‌کند. این مثل‌های صوفیانه که تاکید آن بر عمل است، راه را برای رسیدن به مقصدی معین هموار می‌سازد.  از این جهت، سیر شخصیت‌ها در هر حکایت یک جریان روانشناختی را ترسیم می‌کند و هر قصه به نقشهٔ راهی برای آن جریان تبدیل می‌شود. 
 
معرفت ابلهان برنده جوایز بسیاری برده است از جمله مدال طلای «بهترین کتاب» در عرصه مطالعات تصوف، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بوئنوس آیرس که همزمان با سال جهانی کتاب یونسکو برگزار شد.