خانه2019-02-26T16:08:12+00:00

آخرین نسخه

I-SHAH-1

دریس شاه در سیملا واقع در هند به سال 1924 به دنیا آمد. خانواده او، سادات پغمان، از نجبای افغانستان بودند. ادریس شاه بیشتر عمر خود را صرف شناساندن شرق به غرب کرد و در این مسیر آثار عالمانه بسیاری از تعلیمات سنتی مشرق زمین را برای دنیای غرب دسترس پذیر ساخت. او که از دانشوران برجسته تصوف است، مفاهیم اصلی تصوف را فارغ از ریشه‌های فرهنگی و مذهبی آنها به مخاطبان غربی ارائه کرده است. او بر این نظر بود که بیشتر علم النفس یا روانشناسی غربی قرن‌ها پیشتر در آثار صوفیه منعکس شده است. آثار ادریس شاه در بیست زبانی که به آنها ترجمه شده، بیش از 15 میلیون نسخه به فروش رسیده است و موضوعات و محورهای بسیار متعددی دارد؛ از روانشناسی، اندیشه اسلامی و جستارهای ادبی تا طنز و روشهای حل مشکلات روزمره. ادریس شاه در نوامبر 1996 در لندن چشم از جهان فروبست.

Get Involved

The generous donations we have received to date have made it possible for us to send 32,000 books to Afghanistan

We would like to invite you to participate in whatever way you can. Learn how you can help out.
Get Involved