دربارهی ما

درمورد بنیاد ادریس شاه
بنیاد ادریس شاه یک موسسه خیریه ثبت شده در انگلستان میباشد.
نمبر ثبت 1150876

 

برای معلومات بیشتر به صفحات ما مراجعه نماید

 

Open Charities

The Charity Commission