متفکرین شرق

متفکرین شرق مجموعه‌ای از حکایات و «مثل‌ها در عمل» است که رفتاری عملی و قابل دستیابی از معلمان درویش شرقی را به تصویر می‌کشد.
این مجموعه شامل آموزه‌های بیش از صد صوفی از سه قاره است، که مبنای آن‌ها بیشتر تجربی است تا نظری- و این مشخصه دانش صوفی است که تأثیرات و حیات آن را تأمین می‌کند.
تأکید متفکرین شرق در تضاد با تصور کلی غربیان از شرق است که آنجا را مکانی برای فرضیات علمی بدون تمرین آن‌ها، و یا اندیشه‌ی بدون ‌عمل می‌دانند.
ادریس شاه، نویسنده کتاب، می‌گوید: «من نمی‌دانم که تفکر شرقی بدون تجربه مستقیم از تعالیم صوفی، و یا حداقل ثبت بی‌واسطه‌ آن‌ها، چگونه درک می‌شود.»مطالعه رایگان
کتاب را باز نمایید
openbook
خرید نسخه چاپی