Our Books

تجلی خاص

تجلی خاص» اصطلاحی است که توسط شاعر و عارف بزرگ جلال‌الدین رومی برای تأکید بر اهمیت طنز در تجربه علوم ماوارء‌الطبیعه استفاده می‌شود.
 از این رو، ادریس شاه می‌گوید: «رومی در تضاد مستقیم با دین‌گرایان ترشرویی است که در همه ادیان پیدا می‌شوند، و می‌پندارند بذله‌گویی مانع تلقین است؛ تنها متاعی که برای عرضه دارند.
Available in the following formats: