کتابِ کتاب

کتاب کتاب‌ها بیش از هفتصد سال است که برای تعلیم استفاده می‌شود و یکی از
جذاب‌ترین و شگفت‌آورترین کتاب‌هایی است که از شرق برآمده است. مساله مرکزی
کتاب ساده است: «آنگاه که فرق ظرف و مظروف را دریافتی به معرفت رسیده ای.» سی
و پنج سال پیش زمانی که این کتاب برای نخستین بار منتشر شد، ناشران می‌پرسیدند
چطور ممکن است منتقدان و دانشوران و مردم برای چنین کتابی پول بدهند و آن را
بخرند؟ کتاب کتاب‌ها اکنون برای هفتمین بار منتشر می‌شود، در دانشگاه‌ها مورد
مطالعه قرار می‌گیرد و همگان آن را برای سادگی درخشان‌اش تحسین می‌کنند.
Available in the following formats:
Read it for Free