The Book of the Book (Farsi) by Idries Shah

کتابِ کتاب | ادریس شاه | نسخه‌ی فارسی کتاب کتاب‌ بیش از هفتصد سال است که برای تعلیم استفاده می‌شود و یکی از جذاب‌ترین و شگفت‌آورترین کتاب‌هایی است که از شرق برآمده است. مساله مرکزی کتاب ساده است: «آنگاه که فرق ظرف و مظروف را دریافتی به معرفت رسیده ای.» سی و پنج سال پیش زمانی که این کتاب برای نخستین بار منتشر شد، ناشران می‌پرسیدند چطور ممکن است منتقدان و دانشوران و مردم برای چنین کتابی پول بدهند و آن را بخرند؟ کتاب کتاب‌ اکنون برای هفتمین بار منتشر می‌شود، در دانشگاه‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و همگان آن را برای سادگی درخشان‌اش تحسین می‌کنند. read more

Formats: Paperback
Translations: English, Spanish, Dari

Read for free
Buy on Lulu

Category:

Keywords
ادریس شاه