Wisdom of the Idiots (Farsi) by Idries Shah

در کتاب معرفت ابلهان، اثر ادریس شاه، ابلهان همان صوفیان اند. وصف آنان به این تعبیر از آنجا ست که معرفت صوفیان به ژرفایی می رسد که آن را برای هوشمندان عادی یا دانشوران آکادمی نادسترس می کند. این قصه های صوفیانه که بر پایه عمل بنا شده است، مسیری را برای رسیدن به مقصدی معین هموار می سازد. از این منظر، حرکت شخصیت ها در هر قصه فرآیندی روانشناختی را تصویر می کند و هر قصه به نقشه راهی برای آن فرآیند تبدیل می شود. معرفت ابلهان برنده جوایز بسیاری بوده است از جمله مدال طلای بهترین کتاب صوفیانه در نمایشگاه بین المللی کتاب بوئنوس آیرس که همزمان با سال جهانی کتاب یونسکو برگزار شد. read more

Formats: Paperback
Translations: English, Spanish, Dari

Read for free
Buy on Lulu

Category:

Keywords
ادریس شاه