The Pleasantries of the Incredible Mulla Nasrudin (Farsi) by Idries Shah

جاذبه نصرالدین مانند حقایقی که در داستان‌هایش بیان می‌کند جهان‌شمول است. بسیاری از داستان‌های او توسط کودکان، دانشمندان، محققان و پیروان فلسفه خوانده شده است. ادریس شاه این مجموعه را از حکایت‌های نصرالدین که در نوشته‌های باستانی و ادبیات شفاهی روایت شده در آفریقای شمالی، ترکیه، خاورمیانه و آسیای مرکزی، جمع‌آوری کرده است. بسیاری از این حکایت‌ها برای صوفیان، مولوی، جامی و عطار شناخته شده بودند. read more

Formats: Paperback
Translations: English, Dari

Read for free
Buy on Lulu

Category:

Keywords
ادریس شاه